Ordensregler

ANDELSHAVEFORENINGEN RÅGÅRDSKÆR

Stk. 1.
Cykling er tilladt, men må ikke foregå så det er til ulempe for fodgængere. Lygten skal være tændt i lygtetændingstiden.
Cykler må ikke henstilles på foreningens veje og stier.

Stk. 2.
Motorkørsel må ikke overskride 10 km/t.
Al unødig kørsel på foreningens veje er ikke tilladt (gælder også cykler og knallerter).

Stk. 3.
Al parkering på foreningens veje er forbudt i længere tid end 5 min.
Af- og pålæsning af varer i kortere tid er således tilladt.
Lastvogne med en totalvægt på over 3.500 kg., busser og campingvogne må ikke parkeres på foreningens parkeringsplads.
Biler skal parkeres i de markerede båse. Hvis alt er optaget må der parkeres parallelt med hækken, og først derefter som skråparkering på rabatten.
Der må ikke parkeres på de første 10 m. af rabatten fra porten.
Der må ikke parkeres på rabatten mellem kl. 08 og 12 på pligtarbejdsdage.

Stk. 4.
Støjende eller snavsende reparationer af biler, knallerter og cykler samt bilvask er ikke tilladt på foreningens veje og parkeringsplads.

Stk. 5.
Grus, gødning og andet materiel må ikke henligge på veje eller parkeringsplads uden aftale om, hvor det må ligge og hvornår det skal være fjernet.

Stk. 6.

Motorplæneklippere, havefræsere, motorsave, kompostkværne eller andre støjende haveredskaber må kun benyttes med hensyntagen til naboer, og kun på hverdage mellem 07 og 19 og weekender og helligdage kun mellem 09 og 17

Stk. 7.

Vanding med andet end vandkande skal foretages med omtanke, da vi er fælles om udgiften til vand.
Vandingsforbud fra kommunen skal overholdes.

Stk. 8.

Vejen ud for hver havelod skal holdes rene af den pågældende ejer, og alt ukrudt fjernes så ofte det er
nødvendigt jf. § 11, og rabatten rives inden kl. 10 hver søndag.
Inde i haverne skal der være ren jord ind til hækkene i en afstand af mindst 30cm., og hækkene skal holdes ukrudtsfrie.

For bevoksning i haverne følger vi de almindelige hegnsregler.

Stk. 9.

Ved brug af foreningens fælleshus skal al musik og sang ophøre senest kl. 01.00.

Stk. 10.
Boldspil på foreningens veje og parkeringsplads er ikke tilladt.
Det er tilladt at tegne hinkeruder og at løbe på rulleskøjter på parkeringspladsen. Skydevåben må ikke medtages eller bruges i foreningen – gælder også bue og pil. Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal straks opsamles.

Stk. 11.
Havelågen må ikke åbnes ud mod vejen.
Hver have skal være udstyret med en af P&T godkendte postkasser med navn og havenummer. Postkassen skal placeres lige inden for kantstenene i ca. 1 meters højde fra vejen.

Stk. 12.
Foreningens trillebøre og andre redskaber kan lånes efter aftale i et kortere tidsrum, men normalt aldrig i pligtarbejdstiden.
De lånte effekter skal bringes tilbage i rengjort stand så snart arbejdet er tilendebragt.

Stk. 13.
Haveejere er altid ansvarlig for de overtrædelser, der begås af deres familie og besøgende. Haveejerne bør og skal altid holde sig orienteret om opslag i udhængsskabet på fælleshuset.

Stk. 14.
Al til- om- og nybygning samt overdækning af pavillon, terrasse eller gård skal meddeles til og godkendes af bestyrelsen før påbegyndelsen af arbejdet.
Dette gælder dog ikke indvendig ombygning eller almindelig vedligeholdelse.

Stk. 15.
Det er under strafansvar iht. Tårnby Kommunes bestemmelser for Pumpe- og digelav
forbudt at henkaste affald på diger og i grøfter.
Der må kun udledes regnvand i grøfterne.
Køkkenaffald skal smides i den aflåste container og aviser og blade skal smides i aviscontaineren, – begge er placeret på parkeringspladsen.
Der må ikke smides glas og flasker i køkkencontaineren, og papemballage skal være klappet sammen.

Det er også forbudt at smide batterier og kemikalier i køkkencontaineren.
Der er opstillet flaske-/glascontanere ved Aldi på Kongelundsvej, ved Vestamagercentret
og på Genbrugspladsen på Kirstinehøj.
Haveaffald kan smides i havecontaineren, der er placeret bag fælleshuset, mellem kl. 09 og 11 på søndage med pligtarbejde.
Der bestilles storskraldscontainer efter behov.
Affald må ikke opbevares i haverne i længere tid, da dette kan samle rotter og andre skadedyr. Der må ikke afbrændes have- eller andet affald.

Stk. 16.
Der må ikke holdes fjerkræ, kaniner og andre dyr, der kan holde rotter til.

Stk. 17.
Der må kun flages med Dannebrog i foreningen.

Stk. 18.
Der må ikke ske koncentreret fordring af vildkatte sted på foreningens områder, undtagen efter aftale med Kattens Værn if. indfangning.
Fodring af egne tamkatte er tilladt, men disse må ikke efterlades i foreningen ved hjemrejsen.

Stk. 19.
Hvis 2 haveejere kan blive enige, er det efter godkendt ansøgning tilladt at erstatte hækken eller dele af hækken i skel med et hegn/stakit, der er godkendt af foreningen.

Regler for Hegn/stakit:
Må max. have en højde på 180 cm.
Skal slutte min. 50 cm. fra vejkant.
Skal være ens fra begge sider (ingen vrangside) Stolper skal min. være 3×3 tommer. Stolper skal nedgraves til frostfri dybde (ca. 80 cm.) Der skal bruges hegnsbrædder.

Ansøgning om opførelse af hegn sendes til bestyrelsen.
Man skal være opmærksom på, at vandrørene ligger nedgravet i bageste skel.

Reviderede ordensregler efter ordinær generalforsamling 2014 med tilføjelse af ændring efter bestyrelsesmødet den 26. maj 2014. Ændringen skal endelig godkendes på generalforsamlingen 2015.

Stk. 20.

Bestyrelsen kan få opsat overvågningsudstyr op ved porten og ved Fælleshuset for at beskytte foreningens og medlemmernes værdier.
Overvågning vil først blive opsat, når nødvendige tilladelser er indhentet.
Overvågningen vil ikke vise noget fra medlemmernes haver uden der er indhentet skriftlig tilladelse fra evt. berørte medlemmer – og kun hvis nødvendig overvågning ikke kan opsættes uden at ramme andet end foreningens fællesarealer.

Stk. 21

Det er kun tilladt for et medlem at opsætte overvågningsudstyr op efter skriftlig aftale med bestyrelsen.
Overvågningsudstyret må kun overvåge egen have og må kun placeres på husvæggen i max. 270 cm. højde.

Stk 22

Bestyrelsen kan ændre ordensreglementet efter behov.
Ændringer bekendtgøres i foreningens opslagsskab, på hjemmesiden eller i omdelt referat til de haver,
der ikke har adgang til Internettet.
Ændringer skal dog endeligt godkendes på førstkommende generalforsamling.

Stk 23 (skal endeligt godkendes på næstkommende generalforsamling, men gælder fra nu af.)

Pr 1 maj 2021, såfremt du har en eksisterende parkeringsplads på dit havelod, må der kun parkeres 1 bil pr havelod.

På haveloddet må der ikke opbevares campingvogne og eller både.

Der må ikke henstilles uindregistrerede køretøjer på parkeringspladsen.

Udlejning af fælleshus:
Huset kan lejes af medlemmerne til private fester.

Man disponerer over huset fra kl. 12.00 dagen før festen til kl. 12.00 dagen efter festen.
Eksempel:
Når der holdes fest en fredagen, kan nøglen hentes kl. 12 middag om torsdagen, og den skal afleveres kl. 12 middag om lørdagen.
Pris for leje af huset er 1000 kr pr døgn, der skal betales senest en uge før festen skal afholdes.
Lejer er ansvarlig for sine gæsters eventuelle ødelæggelser og misligeholdelse af kontrakten. Festudvalget har førsteret til at benytte huset, men allerede aftalt udlejning respekteres.
Hvis festudvalget har planlagt et arrangement, kan udlejning af huset til privat formål kun ske, hvis lejer og festudvalg kan blive enige.
Eksempel:
Festudvalget har planlagt et arrangement, der starter lørdag kl. 11.00, og den private fest ønskes afholdt fredag, kan dette godt lade sig gøre, hvis lejers oprydning kan ske samtidig med festudvalgets

forberedelser – det er dog op til festudvalget at vurdere om det kan lade sig gøre.

Ituslået eller bortkommet service m.m. samt evt. skader på foreningens grund og bygninger m.v. skal erstattes af lejer.

Priser :

Tallerken uanset størrelse 15 kr. Krus 7 kr.
Rødvinsglas 15 kr.
Hvidvins- og champagneglas 10 kr. Bestik 5 kr. pr. del, teskeer dog 2 kr.

Glaskande 20 kr.
Det kan blive nødvendigt at regulere nogle af priserne i takt med evt. prisstigninger.