VEDTÆGTER

Download i PDF
Vedtægter pr. 14.07.20

Vedtægter

Vedtægter for

ANDELSHAVEFORENINGEN – RÅGÅRDSKÆR 

Sidst revideret den 7 april 2018

1. Navn

Stk. 1.

Foreningens navn er Andelshaveforeningen Rågårdskær, dens hjemsted er Viberupstræde  2791 Dragør – matr. nr. 1 d Kongens Store enge Tårnby – stiftet den 5. december 2002.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.

 

2. Formål og Virke

Stk. 1.

Foreningens formål er, igennem sin bestyrelse, at

– varetage medlemmernes fællesinteresser

– administrere og forvalte det af foreningen, udlagt til kolonihaveformål, ejede areal

 

3. Medlemmerne

Stk. 1.

Kun myndige personer med fast bopæl i København og omegn (område er beskrevet i tillæg)
kan optages som andelshaver i foreningen, og kun hvis foreningen er i stand til at stille en havelod til rådighed for det optagne medlem, og kun efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2.

Man kan ikke godkendes som andelshaver, hvis man råder over en bolig med have jf stk. 1.

Stk. 3.

Andelsbeviset kan noteres på en eller 2 personer – som anden person kan kun noteres ægtefælle eller samlever.
Stk. 4.

Hvert medlemskab giver kun ret til at eje en havelod.

Stk. 5.

Man kan ikke samtidig være medlem af en anden have- eller andelshaveforening.

Stk. 6.

Et optaget medlem er pligtigt til selv at gøre brug af havelodden.

Fremleje af haven eller huset, med eller uden vederlag, må ikke finde sted.

Stk. 7.

Medlemmet skal senest 2 uger efter adresseændring meddele den nye adresse til formand eller kasserer.

Stk. 8.

Medlemmet er pligtigt til at overholde og efterkomme foreningens til enhver tid gældende Vedtægter og Ordensregler.

Disse fastsættes og ændres på generalforsamlingen.

Stk. 9.

Ved salg af brugsretten til havelodden samt de på havelodden beliggende bygninger ophæves medlemskabet automatisk.

 

4. Kapitalindskud og hæftelser

Stk. 1.

Ved indtræden i foreningen betales et kontant optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2.

Gebyret indsættes på foreningens konto, og optages i investeringsfondens formue.
Beløb fra foreningens investeringsfonds formue kan kun frigives af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen.

Stk. 4.

 

Andelshaverne hæfter personlig pro rata x 1,25 for al gæld stiftet af andelshaveforeningen.

Hæftelsen er uanset at der er etableret ejerpantebrev.

Stk.5.

Foreningen hæfter selv med sin formue, blandt andet fast ejendom.

 

5. Andelen

Stk. 1.

Værdien af den enkelte andelshave fremgår af Andelsbeviset – Brugsretskontrakten.

Dette beløb reguleres efter den offentlige ejendomsvurdering. Andelsværdien er ejendomsvurderingen
divideret med antal haver (81).

Stk. 2.

Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for nogen form for retsforfølgning.

Andelene kan ikke transporteres til sikkerhed, og en andelshaver kan heller ikke give betalingsfuldmagt eller betalingsanvisning i relation til andelens eventuelle fremtidige salg.

Stk. 3.

Ved overdragelse mellem andelshaveren og dennes ægtefælle/samlever kan det nu optagne medlem fortsætte uændret som medlem.

 

6. Brugsretsafgift

Stk. 1.

Brugsretsafgiften for det enkelte havelod fastsættes en gang årligt af generalforsamlingen ud fra de budgetter m. m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 2.

Brugsretsafgiften m.v. betales månedlig forud og forfalder til betaling den første i hver måned, seneste rettidig indbetaling at regne er den syvende i en måned.

Brugsretsafgiften indbetales til foreningens konto.

Stk. 3.

Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejde i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, reparationer og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i brugsretsaftalen.

Stk. 4.

Er en andelshaver i restance pålignes en bod pr. påbegyndt måned plus evt. påløbne udgifter.
Bodens størrelse fastsættes af generalforsamlingen
Stk.5.

Al gæld til foreningen går forud for brugsretsafgiften og modregnes i det indbetalte beløb.
Stk. 6.

Foreningen er berettiget til, for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i vedkommende medlems havelod og den på havelodden værende bebyggelse, beplantning m.m. forud for andre kreditorer.

Stk. 7.
Foreningen råder over 2 nyttelodder på ca. 12 kvm.

Lodderne må kun benyttes som nyttehaver uden bebyggelse.
Lejeren skal benytte jordstykket og holde det i pæn stand ligesom det er lejerens pligt at klippe hækken.
Et nyttelod kan kun udlejes til foreningens medlemmer.
Et nyttelod følger lejeren og kan ikke overdrages if. med salg.
Lejekontrakten kan opsiges af foreningen med 1 års varsel, hvis grunden ønskes brugt til andet formål, eller med omgående virkning ved misligeholdelse af lejekontrakten.
Lejekontrakten kan opsiges af lejer indtil udgangen af september i et år med virkning fra 1 marts det følgende år.
Ved ophør af medlemskab i foreningen ophører lejemålet pr. ophørsdato.
Ved ophør af lejekontrakt er foreningen ikke pligtig til at genudleje.
Lejen for et nyttelod fastsættes af bestyrelsen.
Ændring af lejen skal varsles inden udgangen af august i et år med virkning fra 1. marts i det følgende år.
Lejen for nyttelod betales en gang årligt sammen med havelejen for marts.

 

7. Ordensbestemmelser

Stk. 1.

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende indenfor området og, som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

Stk. 2.

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal fremlægges og godkendes på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3.

Enhver andelshaver er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterretligt, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlig myndighed pålægger området, ligesom andelshaveren er

pligtig til at overholde de i brugsretskontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser.

Stk. 4.

Natophold er kun tilladt i perioden 1. april til 30. september, og helårsbeboelse er således ikke tilladt, herfra dog undtaget weekend og kortere ferier i perioden 1. oktober til 31. marts.

Stk. 5.

Enhver andelshaver er overfor foreningen og dennes enkelte medlemmer ansvarlig for sin husstands eller gæsters skadegørende handlinger.

Stk. 6.

Det er enhver andelshavers pligt at læse og overholde foreningens ordensreglement.

 

8. Opsigelse/ophævelse af brugsretskontrakten

Stk. 1.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede brugsretskontrakt, såfremt brugsretsafgiften eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Stk. 2.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at brugsretskontrakten kan ophæves, hvis brugsretsrestancen m.m. ikke betales inden udløb af angivet frist.

Stk. 3.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage ophævelse af brugsretskontrakten hvis

– medlemmet i væsentlig grad misrøgter havelodden eller groft tilsidesætter bestemmelse pålagt
området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter
og ordensbestemmelser

– hvis medlemmets opførsel eller forhold har vist sig at være af en sådan art, at medlemmets fortsatte

medlemskab af foreningen ikke skønnes at være foreneligt med andre medlemmers krav på

betryggende og ordnede forhold i foreningen eller på dennes områder.

Stk. 4.

Når medlemsretten fortabes eller frakendes, er det pågældende medlem og dets husstand pligtig til at fraflytte haven med 14 dages varsel og kan om fornødent udsættes med fogedens bistand.

Medlemmet kan indenfor samme frist vælge enten at flytte huset m.v. eller bemyndige foreningen til at sælge bedst muligt.

Stk. 5.

Når opsigelse eller ophævelse af medlemskab og brugsretskontrakten sker, er det pågældende medlem pligtig til at svare foreningen brugsretsafgift og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er afhændet, ligesom medlemmet er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode.

Stk. 6.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, såsom advokatomkostninger, retsgebyr og brugsretsrestance m.m.

Stk. 7.

Ved ophævelse af brugsretskontrakten i henhold til vedtægternes § 3, 7 og 8 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelsen af ophævelsen, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort ved en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for nogen domstol.

Stk. 8.

Hvis et medlem flytter til vinteradresse, der ikke opfylder betingelserne for gyldigt område eller boligtype som nævnt i §2, skal bestyrelsen underrettes indenfor 7 dage, og havelodden skal sættes til salg umiddelbart efter flytningen.

Stk. 9.

Hvis salget ikke er gennemført indenfor 6 måneder, fortabes medlemsretten, og bestyrelsen har de samme beføjelser som nævnt ovenfor ved misligholdelse.

Stk. 10.

I tilfælde af, at et hus skal sælges på tvangsauktion, og derpå overtages af en bank, kan banken undtagelsesvis stå som medlem i op 6 mdr.

Det er dog en forudsætning, at huset bliver sat til salg umiddelbart efter overtagelsen.

Stk. 11.

Hvis salget ikke er gennemført indenfor 6 måneder, fortabes medlemsretten, og bestyrelsen har de samme beføjelser som nævnt ovenfor ved misligholdelse.

 

9 Vedligeholdelse

Stk. 1.

Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin have som pryd- eller nyttehave, ligesom medlemmet er pligtig til at holde havelod med bebyggelse i ordentlig og sømmelig stand.

Stk. 2.

Såfremt bygningernes vedligeholdelse frembyder væsentlige mangler, kan og skal bestyrelsen give medlemmet påbud om afhjælpning af disse mangler.

Stk. 3.

Der må på havelodden ikke drives erhvervsvirksomhed af nogen art.

 

10. Bebyggelse – Ændringsforslag

 

Stk. 1.

Alle bygninger skal opføres efter de i deklarationen med Tårnby Kommune gældende regler.

Stk. 2.

Højden på bygningerne må ikke overstige den til enhver tid gældende regel for taghøjde i Tårnby Kommunes lokalplan for området, men må dog ikke overstige 4 m.

Stk. 3.

Husene skal være forsynede med rotteværn.

Stk. 4.

Bebyggelsen kan placeres frit på havelodden dog således, at der er mindst 2,5 m. til bag- og til hvert sideskel samt mod vejen regnet fra tagudhænget.

Stk. 5.

Al tilbygning, nybygning, ombygning og overdækning af terrasse og pavillon skal meddeles til  bestyrelsen før påbegyndelsen (dette gælder ikke indvendig ombygning eller almindelig vedligeholdelse), så det sikres, at placering på grund og afstand til skel er i overensstemmelse med stk. 4 samt at evt. højtliggende vinduer ikke er til scene for naboer.

Stk. 6.

Nedgravning af toilettank/spildevandstank skal før arbejde påbegyndes, meddeles og godkendes af bestyrelsen og Tårnby kommunes Teknisk Forvaltning.

Stk.7.

Tanken må max. kunne rumme 4.000 l.

Stk. 8.
Ved nedrivning af eksisterende kolonihavehus, godkender bestyrelsen en tidsplan for genopførelse af nyt hus. Tidsplanen kan maksimalt strække sig over en varighed på 9 måneder.
Overholdes dette ikke, træder paragraf 8 stk 3 i kraft.
I perioden skal havelodden holdes ryddelig, og der skal som i andre haver slås græs og fjernes ukrudt så grunden fremstår på linje med de andre havelodder.

11. Pligtarbejde

Stk. 1.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved rengøring og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Stk. 2.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen, 40 cm. ud for egen havelod, fri for ukrudt og græs.

Stk. 3.

Bestyrelsen alene fastsætter pligtdage og pligtarbejdet. Pligtarbejde fordeles på alle medlemmer efter tur.

Stk. 4.

Datoer for pligt oplyses på hjemmesiden, samt ved ophæng på opslagstavlen ved fælleshuset senest 1. april, det er medlemmets pligt selv at holde sig orienteret om datoer.

Bestyrelsen kan dog indkalde til ekstraordinært pligtarbejde, som vil blive indkaldt ved skrivelser i medlemmets postkasse.

Stk. 5.

Pligtarbejdstiden fastsættes af bestyrelsen efter behov.

Stk. 6.

Mødepligten ophører sæsonen efter den yngste af ægtefællen/samleveren er fyldt 67 år.

Stk. 7.

Bestyrelsesmedlemmer er “fritaget” for pligtarbejde, men varetager på skift ansvaret for organisering og gennemførelse af arbejdet på pligtsøndagene.

Stk. 8.

Hvis et medlem efter aftale lægger bil til bortkørsel af affald på foreningens vegne, kan der ydes et vederlag pr. tur (1 tur er kørsel mellem haveforeningen og genbrugspladsen og retur).
Vederlaget fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 9.

Er et medlem forhindret i selv at give møde på den fastsatte pligtarbejdsdag, må medlemmet selv bytte med et andet medlem således, at et andet medlem møder for én.

Stk. 10.

Udebliver et medlem fra et tilsagt pligtarbejde, idømmes en bøde pr. udeblivelse, som indbetales på foreningens konto.

Bødens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 11.

Udeblivelse fritager ikke medlemmet for at skulle møde på pligtarbejde senere, selv om der er betalt bøde herfor.

Stk. 12.

Hvis der er byttet pligtarbejdsdag mellem 2 medlemmer, og der ikke mødes til pligtarbejde, er det det medlem, der har byttet sig til den aktuelle dag, der idømmes en bøde.  

Stk. 13.

Bestyrelsen kan ligeledes idømme bøde for overtrædelse af foreningens vedtægter og ordensreglement. En sådan idømt bøde kan indbringes på førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk 14.

Er et medlem forhindret grundet sygdom, skal det meldes til pligtformanden på telefon, senest 1 time før pligtens begyndelse, ellers udløser det en pligtbøde

Pligtformandens telefonnummer kan ses på hjemmesiden under menuen “pligt”

 

12. Vurdering og overdragelse af andel

Stk. 1.

Foreningen foretager ingen vurdering af bygninger eller beplantning.

Stk. 2.

Sælger har ret til fri prissætning af bygninger, beplantning, inventar og løsøre, dog skal den samlede salgspris for havelodden inkl. bebyggelse, beplantning og andelsbevis oplyses til foreningens bestyrelse.

Stk. 3.

Overdragelse kan kun ske ved foreningens mellemkomst, og køber skal altid godkendes af bestyrelsen før gyldig overdragelse kan finde sted.

Stk. 4.

Før en overdragelse er gyldig skal:

–  overdragelsesdokument samt evt. tillæg til overdragelsesdokumentet, hvis der er tinglyst
adkomst til havelodden være oprettet med købers, sælgers og foreningens underskrift.

–  nyt andelsbevis være oprettet med ny andelshavers og foreningens underskrift.

– evt. forfalden brugsretsafgift eller gebyrer være fuldt betalt.

– optagelsesgebyret være betalt. Optagelsesgebyret betales kontant if. med oprettelse af
ovenstående dokumenter.

– det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger være aftalt.

Stk. 5.

I forbindelse med overdragelsen skal køber have udleveret et eksemplar af deklarationen på området,
et eksemplar af foreningens vedtægter og foreningens seneste godkendte årsregnskab og budget.
Stk. 6.

I øvrigt er foreningen uden ansvar for vilkår og betingelser ved handlens gennemførelse.

Stk. 7.

Ved dødsfald kan den efterlevende ægtefælle/samlever, bosiddende på samme adresse (vinteradresse), fortsætte medlemskabet uændret, for samlevende dog under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for overdragelsen og, at man har levet i et ægteskabslignende samlivsforhold i mindst 2 år forud for overdragelsen.

Stk. 8.

Børn født i ægteskab/eller ægteskabslignende samlivs forhold kan ligeledes fortsætte medlemskabet i foreningen, dog betragtes de som nye medlemmer og må indbetale optagelsesgebyr.

Stk. 9.

En nægtelse af overdragelse kan altid indbringes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

Stk. 10.

Når gyldig overdragelse er sket, ophører sælgerens medlemskab og rettigheder i foreningen.

Stk. 11.

Et udtrædende medlem er berettiget til at medtage, hvad der er medlemmets (såsom hus, planter m.m.),

hvis dette ønskes, men forud for dette skal der til foreningen erlægges et depositum på 10.000 kr. til dækning af eventuelle skader forvoldt under flytningen.

Det samme er gældende, hvis et medlem ønsker at flytte et hus ind på havelodden, dog skal huset før indflytningen følge samme regler som beskrevet i §10 stk 5.

Depositum kan under ugunstige forhold forhøjes af bestyrelsen. Beløbet tilbagebetales, når flytningen er tilendebragt, og evt. skader er opgjort og fratrukket.

 

13 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3.

Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel til hvert medlem bilagt dagsorden for generalforsamlingen, regnskabsoversigt, budgetforslag og eventuelle forslag.

Stk. 4.

Udgået ved Generalforsamling 2018

Stk. 5.

Alle andre forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamling
Forslagene ophænges på foreningens opslagstavle senest 8 dage inden generalforsamlingen

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer begærer det.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med 14 dages varsel (som om nødvendigt kan forkortes til 8 dages varsel). Indkaldelse skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.                                                                          7

Stk. 7.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer inkl. Gyldige fuldmagter.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal og håndsoprækning – undtaget herfra er dog opløsning af foreningen jf. § 18.  

Såfremt et medlem forlanger skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.

Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret (17 haver).

Stk. 8.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret (54 haver), og når mindst 2/3 af de fremmødte er ja- eller nejstemmer.

Stk. 9.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men der opnås et flertal blandt mindst 2/3 af ja- eller nejstemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

På denne kan forslaget endelig vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja- eller nejstemmer uanset, hvor mange stemmeberettigede, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Stk. 10.

For at kunne vælges til en tillidspost skal man være myndig og have været medlem af foreningen i mindst en sæson.

Det samme gælder et medlems ægtefælle/sambo.

Stk. 10a.

Det skal være muligt at ansætte en kasserer uden for foreningen, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt.

Aflønning er som ved en valgt kasserer.

Stk. 11.

Hvert havelod har kun en stemme uanset om, der er noteret 1 eller 2 personer på andelsbeviset.

Panthavere har ingen stemmeret (banker. private panthavere mm)

Stk. 12.

Hvis et medlem ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan medlemmets ægtefælle/samlever

stemme på lige fod i stedet for medlemmet, eller medlemmet kan udstede en fuldmagt,  men der er kun en stemme pr. havelod.

For at en fuldmagt skal være gyldig, skal den være dateret, navn og havenummer på fuldmagtstager skal fremgå, og den skal være undertegnet af fuldmagtsgiver/-givere (den/de person(er), der er optaget på andelsbeviset.

Stk. 13.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever, hvis medlemmet ikke er i restance til foreningen.

Stk. 14.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent – formanden kan ikke vælges til dirigent.

Stk. 15.

Der tages referat fra generalforsamlingen.
Referatet underskrives af dirigent og den samlede bestyrelse.

Stk. 16.

Brug af elektroniske audio/visuelle optagere er ikke tilladt uden generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 17.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde nedenstående punkter:

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden

Valg af stemmeudvalg

Beretning

Regnskab

Budgetforslag

Indkomne forslag

Valg ifølge vedtægterne

Eventuelt.

Stk. 18.

Dagsordenen kan udvides med flere punkter.

 

14 Valg

Stk. 1.

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse inkl. suppleanter, revisorer inkl. suppleant .

Stk. 2.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Valg:

Formand vælges for 1 år
Kasserer kan vælges eller ansættes for 1 år.

Bestyrelse:

Hvis kasseren er valgt, vælges det ene år 3 bestyrelsesmedlemmer. Det næste år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

Hvis kasseren er ansat, vælges 3 bestyrelsesmedlemmer det ene år. Det næste år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsessuppleanter:
Der vælges 1 suppleant det ene år. Næste år vælges 1 suppleant

Valg til bestyrelse og suppleant gælder for 2 år. Der kan foretages genvalg til alle poster.

Stk. 3.

Der vælges 1 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle valg gælder for 2 år.
Der kan foretages genvalg til alle poster.

Stk. 4.

Der kan kun vælges 1 person til bestyrelsen eller anden tillidspost i foreningen fra samme husstand.

Undtaget herfra er valg til udvalg under bestyrelsen.

Stk. 5.

Valg af et medlem til en tillidspost, uden at det først er oplyst på generalforsamlingen, at vedkommende ikke er indtegnet som haveejer, anses for at være ugyldigt.

Stk. 6.

Festudvalget.

Til festudvalget vælges 3 personer i lige årstal og 3 personer i ulige årstal, alle vælges for 2 år af gangen og genvalg kan finde sted.

                     

15 Bestyrelsen/festudvalget

Stk. 1.

Bestyrelsen skal udføre den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger .

– lader udføre alle løbende vedligeholdelser og reparationer

– igangsætter nye arbejder eller gør nye anskaffelser.

Stk. 4.

Vedligeholdelse, reparationer, nye arbejder eller nyanskaffelse, der tilsammen overstiger 50.000,00 kr. i et regnskabsår skal være vedtaget på en generalforsamling.

Bestyrelsen påser og foranstalter, at alle vedtagne arbejder og vedligeholdelser udføres og varetager  foreningens tarv i overensstemmelse med gældende vedtægter.

Stk. 5.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge eller når 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Stk. 6.

Der tages referat på alle bestyrelsesmøderne.

Stk. 7.

Beslutningsreferat lægges på foreningens hjemmeside og omdeles til de haver, der ikke har internet og, som skriftligt har bedt om det.
Stk. 8.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller i hans fravær næstformanden er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 9.

Under formandens fravær indtræder næstformanden automatisk i hans sted.

Stk. 10.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden gyldig grund, betragtes medlemmet som udtrådt af bestyrelsen, og bestyrelsen skal da indkalde suppleanten.

Stk. 11.

Bestyrelsessuppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne, men er uden stemmeret.

Stk. 12.

Udlån/udlejning af fælleshuset foregår gennem bestyrelsen – lejer et medlem fælleshuset, er medlemmet ansvarlig for husstands og gæsters gøren og laden i fælleshuset og på foreningens fællesareal.

Ved lån af fælleshuset skal al musik, sang og anden støj ophøre kl. 01.00.

Stk. 13.

Formand og kasserer modtager et vederlag hver måned .
Størrelsen af vederlaget fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et vederlag hver måned.
Størrelsen af vederlaget fastsættes af generalforsamlingen.

Ved ekstraordinært meget arbejde i vinterhalvåret kan bestyrelsen vælge at give et bestyrelsesmedlem/medlem et vederlag.
Størrelsen af vederlaget fastsættes af bestyrelsen.

De(t) bestyrelsesmedlem(mer) det drejer sig om, deltager ikke i beslutningen.

Revisionen aflønnes med et vederlag pr. år.
Størrelsen af vederlaget fastsættes af generalforsamlingen.

Festudvalgets medlemmer aflønnes ikke.
De frivillige hjælpere til arrangementer i Fælleshuset aflønnes ikke.

Stk. 14.

Evt. udgifter til kontorhold, kørsel og telefon dækkes af foreningen.

Stk. 15.

Ved bestyrelses- revisions- og budgetmøder afholdt privat i vinterhalvåret, bliver udgifter til mødet afholdt af foreningen.

Stk. 16.

Festudvalget arbejder selvstændigt og tilrettelægger selv arbejdet i huset vedr. åbningstider og fællesfester, men er underlagt foreningens bestyrelse.
Stk. 17.

Festudvalget fører kassekladde over indtægter og udgifter.

Festudvalget modtager hvert år ved opstart af fælleshuset et rådighedsbeløb til opstart, og beløbet i festkassen ved afslutning af sæsonen samt kassekladden afleveres til kassereren.

Stk. 18.

Festkassen indgår i foreningens regnskab.

 

16. Tegningsret

I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab. Er en af disse forhindret, indtræder næstformanden i vedkommendes sted.

 

17. Kassereren

Stk. 1.

Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger samt sørger for at inddrive evt. restancer i henhold til foreningens vedtægter.

Stk. 2.

Kassereren fører foreningens regnskab og skal, så ofte bestyrelsen forlanger det, fremlægge regnskab og bankudskrifter samt kassebeholdning til eftersyn.

Stk. 3.

Den kontante beholdning må ikke overstige 5.000,00 kr.

Kasserer og formand har hver for sig adgang til foreningens konti, der har tilknyttet netbank.

Formand og kasserer kan få udstedet kort af banken til brug for køb på foreningens vegne.

Der kan tilknyttes Mobile-Pay til disse kort.

Stk. 4.

Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab, som efter godkendelse underskrives af kasserer, formand og de valgte revisorer.

Stk. 5.

Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1/1 til 31/12.

Stk. 6.

Revisorerne har ret til at efterse regnskabet så ofte, de måtte ønske det.

 

18. Ophør

Stk. 1.

Forslag om salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer.

Stk. 2.

Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne  kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede, der er repræsenteret.

Stk. 3.

Ved ophør vælges 2 likvidatorer, som forestår betaling af de beløb, såsom forudbetalt forbrugsafgift eller anden formue, med fradrag af gæld fra foreningens som fra medlemmernes side.

Stk. 4.

Fordeling af foreningens formue vedtages på den afsluttende generalforsamling.

 

 

 

—————————

Dirigent

 

 

 

—————————-                 —————————-                   —————————-
formand                                         kasserer                                           næstformand

 

 

 

—————————-                —————————-                    —————————-
bestyrelsesmedl.                           bestyrelsesmedl.                               bestyrelsesmedl.